Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice, tel. 957582140, e-mail: pcpr@powiatslubicki.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: a.gorka@powiatslubicki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z wykonywaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zadań ustawowych i statutowych, określonych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i prowadzonych w tych zakresach postępowań administracyjnych.

4. Odbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych;

• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania,

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved