Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

POWIAT SŁUBICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020  

PN. „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH”

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I/LUB ZAWODOWEJ U CO NAJMNIEJ 113 KLIENTÓW PCPR W SŁUBICACH W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. DZIĘKI ZASTOSOWANIU WACHLARZA USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI


DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1.046.414,09 PLN

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Ø  osoby z niepełnosprawnością;

Ø  dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych / placówce opiekuńczo – wychowawczej), pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze.

UCZESTNICY PROJEKTU BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA, OFERUJEMY M.IN.:

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne (indywidualne i grupowe),

- warsztaty kształtujące umiejętności osobiste,

- treningi mające na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społ.,

- zajęcia psychoedukacyjne, integracyjno – rekreacyjne,

- zajęcia ukierunkowane  na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, 

-  wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia,

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe                                                                                                                                             - spotkania z doradcą zawodowym;

oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,

- pośrednictwo pracy,

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, spotkania, szkolenia,

- zapewnienie opieki nad osobą zależną, podczas zajęć, szkoleń.

PONADTO, W RAMACH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM PLANUJEMY ZORGANIZOWAĆ M.IN.:

- piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

- jedno i/lub kilkudniowe wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia,

- zabawę integracyjną z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,

- zabawę integracyjną dla środowiska pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: 95 758 21 40 wew. 24. Osoba do kontaktu: Justyna Tyburczy, pracownik socjalny.  

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved