Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR B – ZADANIE 2

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO

W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny stopię niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

DOFINANSOWANIE:

Maksymalna kwota dofinansowania:

-  dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

-  dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium  uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukła formę informacji wyjściowej, możliwa do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacje obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

OSOBA NIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawna, której ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 0,05 według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia poniżej 20 stopni, nieżalenie od zachowanej ostrości wzroku.

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcje wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

· gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poni0ej 20 stopni;

· osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równa lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

· stosunek pracy na podstawie umowy o prace, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednak(e nie krótszy niż 3 miesiące,

· stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

· działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),

· działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),

· zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

· staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz.1065, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Wnioski do pobrania:

Wniosek_B2.pdf

B2_zal.2b_zaswiadczenie_lekarskie_konczyny.pdf

B2_zal.6_uzasadnienie_do_wniosku.pdf

B2_zal._1_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow.pdf

B2_zal._3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

B2_zal._4_oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

B2_zal._zaswiadczenie_lekarskie_oczy.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved