Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR B – ZADANIE 2

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO

W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny stopię niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

DOFINANSOWANIE:

Maksymalna kwota dofinansowania:

-  dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

-  dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia lub ich elementy i dedykowane dla nich oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wyłączeniem urządzeń brajlowskich;

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukła formę informacji wyjściowej, możliwa do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, wrodzony brak lub amputacje obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a tak(e dysfunkcje charakteryzująca się znacznie obniżona sprawnością ruchowa w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawna, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu sie, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

OSOBA NIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawna, której ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 0,05 według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia poniżej 20 stopni, nieżalenie od zachowanej ostrości wzroku.

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcje wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a tak(e w przypadku:

· gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyna wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równa lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni;

· osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, (e osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równa lub poniżej 0,06 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

· stosunek pracy na podstawie umowy o prace, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednak(e nie krótszy niż 3 miesiące,

· stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

· działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pózn. zm.),

· działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.),

· zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

· staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Wnioski do pobrania:

Wniosek_B2.docx

B2_zall._2c__zaswiad_lekarskie_B_1_oczy.doc

B2_zal._4_do_wniosku_o_wiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.doc

B2_zal._3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

B2_zal._1_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow.docx

B2_zal.6_uzasadnienie_do_wniosku_3_.doc

B2_zal.2b_do_wniosku_zaswiad_lekarskie_B_1_konczyny.docx

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved