Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR D

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBA ZALEŻNĄ (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-   aktywność zawodowa

-   pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku. Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

OSOBA ZALEŻNA – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szokle);

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć:

· zatrudnienie, lub

·  rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

·  rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

· stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

· stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

· działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),

· działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),

· zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, − staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.).

Wnioski do pobrania:

D_wniosek_i_specyfikacja.pdf

D_Zalacznik_zaswiadczenie_z_przedszkola.pdf

D_zal._1_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow.pdf

D_zal._3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

D_zal_nr_6_uzasadnienie_do_wniosku.pdf

D_zal._nr_4_oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved