Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

DOFINANSOWANIE:

maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

-  dla pozostałych osób z dysfunkcja narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 8.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, nieżalenie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium  uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukła formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacje obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

· gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poni0ej 20 stopni;

· osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równa lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni;

OSOBA NIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawna, której ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 0,05 według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia poniżej 20 stopni, niezale0nie od zachowanej

ostrości wzroku;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

·  stosunek pracy na podstawie umowy o prace, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

·  stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

·  działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pózn. zm.),

·  działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.),

·  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następują po sobie, sumują się),

·  staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pózn. zm.), okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Wnioski do pobrania:

Wiosek_B1.pdf

WNIOSEK_B-1_osoba_maloletnia.pdf

B1_zal._1_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow.pdf

B1_zal._2c_zaswiadczenie_lekarskie_oczy.pdf

B1_zal._3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

B1_zal._4_oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

B1_zal._6_uzasadnienie_do_wniosku.pdf

B1_zal_2b_zaswiadczenie_lekarskie_konczyny.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved