Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Projekt EFS 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII Promocja integracji społecznej, działanie : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt pn.”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Słubicach” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej wśród co najmniej 257 klientów PCPR w Słubicach w latach 2011-2013.
Szczegółowymi celami są:
- wzrost podstawowych umiejętności społecznych w nawiązaniu kontaktów społecznych wśród klientów PCPR w Słubicach;
-wzrost motywacji do potrzeby zmiany swojej sytuacji życiowej;
- zwiększenie jakości pracy socjalnej w PCPR Słubice poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Powiat Słubicki, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź zatrudnione, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), mające uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Projekt przeznaczony jest dla osób z wyżej wymienionych grup, a w szczególności:
- osób niepełnosprawnych;
- osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze;
- młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzin w kryzysie zwłaszcza rodziny niepełne lub wielodzietne.
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:
-  doradztwa zawodowego,
-  grupy wsparcia (poradnictwa psychologicznego),
- asystenta rodzinnego,
- kursów/szkoleń zawodowych (dobierane indywidualnie według predyspozycji uczestników projektu),
- wyjazdów studyjnych,
- zabiegów rehabilitacyjnych (zgodnie ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej).
Ponadto przewiduje się dla uczestników projektu:
- zwrot kosztów dojazdu związany z uczestnictwem w kursach, poradnictwie i innych zajęciach związanych z realizacją projektu;
-zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

 

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved