Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach "

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci poprzez realizację założonych celów projektu oraz przewidzianych działań.W ramach projektu m.in. organizowane są kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji, które będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta ostatecznego po spotkaniu z doradcą zawodowym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie do kontaktu telefonicznego pod numerem 095 758 21 40 lub osobistego w siedzibie jednostki przy ul. Sienkiewicz 28, Słubice.

Warunki formalne zakwalifikowania się to:

- miejsce zamieszkania na terenie powiatu słubickiego,
- status osób bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo,
- wiek aktywności zawodowej
- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej lub ze świadczeń PCPR finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Odbiorcami mogą być w szczególności osoby:

  • osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi -uczestnicy wtz,
  • osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej),
  • młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym znajdującą się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych).
Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved