Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach" na 2010 rok

Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa Działania:
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu:
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Słubicach"
Okres realizacji projektu:
od 01.04.2010r. do 31.12.2010r.
Obszar realizacji projektu:
województwo lubuskie, powiat słubicki

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu m.in. organizowane są kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji, które będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta ostatecznego po spotkaniu z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym.

Uczestnikami tego projektu mogą być osoby z trzech grup:

1. Osoby niepełnosprawne w tym: z zaburzeniami psychicznymi, uczestnicy WTZ.
2. Młodzież od 15 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym (w tym przebywająca w rodzinach zastępczych oraz palcówkach opiekuńczo – wychowawczych).
3. Osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust.6 ustawy o pomocy społecznej).    

Wszyscy chętni muszą dodatkowo spełnić równocześnie trzy warunki:
- mieszkać na terenie powiatu słubickiego;
- być w wieku aktywności zawodowej;
- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej bądź ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved