Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

II edycja projektu systemowego pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach"

Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa Działania:
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracjiprzez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu:
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Słubicach"
Okres realizacji projektu:
od 01.01.2009r. do 31.03.2010r.
Obszar realizacji projektu:
województwo lubuskie, powiat słubicki

Celem głównym projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak:
1. Wyrównywania szans edukacyjnych osób narażonych na wykluczenie społeczne poprzez organizacje kursów i szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe beneficjentów oraz zorganizowanie warsztatów z aktywnych metod poszukiwania pracy w ramach wyjazdu studyjnego.

2. Rozwinięcia i upowszechnienia form aktywnej integracji społecznej i objęcia nimi jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zorganizowanie warsztatów psychologicznych.

3. Wzmocnienia i poszerzenia zakresu działań instytucji pomocy społecznej poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego.

Zgodnie z wytycznymi Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja aktywnej integracji - poddziałanie 7.1.2. grupę docelową (beneficjenci ostateczni) stanowić będą:

- 40 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu słubickiego, w tym 20 osób niepełnosprawnych podpisze kontrakt socjalny, a 20 osób niepełnosprawnych to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach, którzy objęci zostaną programem aktywności lokalnej,

- 6 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej), którzy realizują indywidualny plan usamodzielnienia,

- 15 osób to młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym znajdujące się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych). Zostaną oni objęci Programem Aktywności Lokalnej.

Wybrano te grupy osób z uwagi na trudności ich w integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, ze względu na brak innego wsparcia, zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do wzrostu ich kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiając „dobry start” bądź powrót do życia społecznego, w tym wejście bądź powrót na rynek pracy i uniknięcie marginalizacji.
Co więcej, osoby uczestniczące w Projekcie objęte są wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym umożliwiającym m.in. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, umiejętności sporządzania dokumentów, przełamanie niechęci do pracy.
Warto nadmienić, iż ww. działania są nieodpłatne dla korzystających z nich osób, istnieje możliwość dofinansowania osobom niepełnosprawnym biorącym udział w Projekcie uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved