Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

"... Dziecko pozbawione czasowo lub na stałę swojego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swe dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa... tego rodzaju opieka może obejmować między innymi umieszczenie w rodzinie zastępczej, adopcję..."

/Konwencja o Prawach Dziecka/

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze!

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jest to twierdzenie bezsporne. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić rodzina obca, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach propaguje ideę tworzenia rodzin zastępczych.

Poszukujemy rodzin z terenu powiatu słubickiego, które są zainteresowane rodzinną opieką zastępczą.  

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: 

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby,gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28, tel. (O95) 758 21 40

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved