Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
środa 25.07.2012, 12:42 Kategoria: Aktualności PCPR

Autor: Manuela Żelek

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

W dniu 24 maja została ogłoszona ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 579). Nowe przepisy obowiązują od 08.06.2012 r.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zmienione zostały m. in. rozwiązania dotyczące:

- przydzielania asystenta rodziny - do 31 grudnia 2014 r. jest ono fakultatywne, a dopiero od 1 stycznia 2015 r. obligatoryjne. Funkcja asystenta rodziny nie może być łączona
z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której wykonuje on pracę. Możliwość łączenia pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego została natomiast przewidziana na terenie innej gminy.

- obligatoryjności zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie w zastępczej rodzinie zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci - obowiązek ten został przesunięty w czasie i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- środków finansowych na utrzymanie lokalu zajmowanego przez zastępczą rodzinę zawodową, w której przebywa więcej niż 3 dzieci. Termin wejścia w życie obowiązku starosty przyznania środków na ten cel, jeżeli organizator pieczy potwierdzi taką potrzebę został odsunięty w czasie i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2015 r. W okresie przejściowym świadczenie na utrzymanie lokalu dla rodziny zawodowej jest świadczeniem fakultatywnym, niezależnie od ilości dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej.

-  objęcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - zdecydowano, że co do zasady objęcie ich opieką koordynatora
 (z dniem 1 stycznia 2015 r.) będzie następowało na ich wniosek.

-  wymogu spełnienia warunku posiadania 3-letniego doświadczenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (od którego zależy objęcie opieką koordynatora pieczy zastępczej w okresie przejściowym) – obecnie uznano za wystarczający okres 2-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, uznając jako zasadę, że korzystanie z tej opieki następuje na wniosek rodziny lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

- liczby  rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką – zwiększono z 15 do 30.

- osób, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, osoby te nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Wejście w życie zmian zostało rozłożone w czasie: 24 maja, 8 czerwca 2012 r. oraz
1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 25 maja 2012 r.


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved