Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
środa 07.04.2010, 12:05 Kategoria: Aktualności PCPR

Autor: Cieszyńska Justyna

Rozpoczyna się nabór do projektu pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Słubicach" na rok 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje już po raz trzeci projekt pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach" dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu m.in. organizowane są kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji, które będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta ostatecznego po spotkaniu z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym.

Uczestnikami tego projektu mogą być osoby z trzech grup:

1. Osoby niepełnosprawne w tym: z zaburzeniami psychicznymi, uczestnicy WTZ.
2. Młodzież od 15 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym (w tym przebywająca w rodzinach zastępczych oraz palcówkach opiekuńczo – wychowawczych).
3. Osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust.6 ustawy o pomocy społecznej).    

Wszyscy chętni muszą dodatkowo spełnić równocześnie trzy warunki:
- mieszkać na terenie powiatu słubickiego;
- być w wieku aktywności zawodowej;
- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej bądź ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do pobrania formularz zgłoszeniowego, prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie na adres Centrum.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem 095 758 21 40 lub osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Sienkiewicz 28, Słubice (pokój 007).      

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved