Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28
piątek 25.02.2011, 11:39 Kategoria: Aktualności PCPR

Autor: Cieszyńska Justyna

Rekrutacja do projektu pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Słubicach" na rok 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaprasza do udziału w projekcie pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach", który dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Powiat Słubicki, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź zatrudnione, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), mające uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Projekt przeznaczony jest dla osób z wyżej wymienionych grup, a w szczególności:
- osób niepełnosprawnych;
- osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze;
- młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzin w kryzysie zwłaszcza rodziny niepełne lub wielodzietne.
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:
-  doradztwa zawodowego,
-  grupy wsparcia (poradnictwa psychologicznego),
- asystenta rodzinnego,
- kursów/szkoleń zawodowych (dobierane indywidualnie według predyspozycji uczestników projektu),
- wyjazdów studyjnych,
- zabiegów rehabilitacyjnych (zgodnie ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej).
Ponadto przewiduje się dla uczestników projektu:
- zwrot kosztów dojazdu związany z uczestnictwem w kursach, poradnictwie i innych zajęciach związanych z realizacją projektu;
-zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Udział w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwia powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28, bądź telefonicznie pod numerem telefonu (095) 758 21 40.                      


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved